หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
 

เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2559
 
 
 
การพัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน


การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบจราจร และอาคารสถานที่ต่างๆ


การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา ระบบระบายน้ำ ท่อน้ำและรางน้ำ


การพัฒนาด้านไฟฟ้าสาธารณะให้คลอบคลุมทุกพื้นที่
 
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม


พัฒนาแหล่งน้ำทางธรรมชาติ ระบบชลประทาน ฟื้นฟู ขุดลอก เพื่อการบริโภคและการเกษตร


การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การจำหน่ายสินค้า และกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้


การส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร การปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกพืชผักสมุนไพร ส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ และเกษตรทฤษฎีใหม่


ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการปลูกป่า ฟื้นฟู พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ และควบคุมมลพิษ น้ำเสีย ขยะฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น เสียง
 
 
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต


ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)


ส่งเสริมกิจการศาสนา จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น


ส่งเสริมด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน และการควบคุมโรค


ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ


ส่งเสริมการสร้างความเข็มแข็ง และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขต่างๆ


การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิการสังคม
 
 
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ


ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาคม และการบริหารการปกครองตามระบบประชาธิปไตย


ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน


จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และปรับปรุงอาคารสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ


ส่งเสริมการบริการประชาชนทั้งใน และนอกสำนักงานรวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร


ส่งเสริมและพัฒนาด้านการสื่อสาร ผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10