หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2559
 
 
 
     
  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสงบเรียบร้อยและ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  การพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานโดยพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค/ สาธารณูปการและแหล่งน้ำต่างๆ
  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้การเกษตร การใช้ปุ๋ยชีวภาพ การส่งเสริมสินค้าภายในชุมชนและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ
  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากร การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
  การพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนให้ได้รับการศึกษาและอบรมให้มี ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงการจัดทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่
  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน และปรัชญาชาวบ้าน
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10